Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer heeft de werkgever ook een zorgplicht voor de beschuldigde. Dat uit zich vooral door niet te snel te oordelen en ruimte te maken voor meerdere invalshoeken. Ook goed onderzoek doen (transparantie, hoor- en wederhoor) hoort hierbij. Daarnaast moet de werkgever oog hebben voor de consequenties van de situatie voor alle betrokken partijen. De beschuldigde is ook in een onveilige situatie beland doordat hij of zij in een kwaad daglicht wordt gezet, terecht of onterecht. Naast het slachtoffer heeft ook de beschuldigde recht op zorg van de werkgever. 

Onpartijdige en objectieve benadering

De zorgplicht van de werkgever ten aanzien van de beschuldigde houdt in dat er aandacht wordt besteed aan diens welzijn en de mogelijke impact van de beschuldiging op zijn of haar werk en leven. Dit kan inhouden dat de werkgever de beschuldigde de gelegenheid biedt om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen en te verdedigen. Het is van belang dat de werkgever een onpartijdige en objectieve benadering hanteert bij het onderzoeken van de beschuldiging. Zo kan de werkgever tot een eerlijk oordeel komen.

Ondersteuning van de beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast kan de werkgever ondersteuning bieden aan de beschuldigde. Zo kan de werkgever counseling aanbieden of doorverwijzing naar professionele hulpverleners. Het is belangrijk dat de beschuldigde steun ervaart en de nodige begeleiding krijgt om met de situatie om te gaan. Dit kan helpen bij het verwerken van de beschuldiging en het eventuele herstel van de werkrelaties.

Passende maatregelen

Indien nodig kunnen passende maatregelen genomen worden om verdere schade te voorkomen. Zo kan een tijdelijke overplaatsing ingesteld worden of kunnen  disciplinaire maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen moeten echter altijd proportioneel zijn. Ze moeten gebaseerd zijn op zorgvuldig onderzoek en een eerlijke afweging van alle betrokken belangen.

Evenwichtige aanpak voor een veilige en respectvolle werkomgeving

Het is belangrijk dat de werkgever een evenwichtige aanpak hanteert. Hierbij moet er aandacht zijn voor de belangen en het welzijn van alle partijen die betrokken zijn bij het grensoverschrijdend gedrag. Door het bieden van ondersteuning, het verrichten van een gedegen onderzoek en het nemen van passende maatregelen kan de werkgever een belangrijke rol spelen in het bevorderen van een veilige en respectvolle werkomgeving voor iedereen.

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.