De RvC heeft een actieve en adviserende rol in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Aanwezigheid van HR-gerelateerde expertise is van belang om een goed inzicht te krijgen in de organisatiecultuur en integriteitskwesties.

Een organisatie is er zeer bij gebaat dat ongemakken en twijfels tijdig aan de oppervlakte komen, zodat deze binnen normaal menselijk contact opgelost kunnen worden. De cultuur op de werkvloer is hiervoor de sleutel. Als het bestuur of directie hierin niet het goede voorbeeld geeft, kan dit elders in de organisatie tot ongewenst gedrag leiden. De RvC houdt toezicht op het bestuur en het beleid en zij heeft dus ook een belangrijke rol in de aanpak en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Een aantal tips:

  • Agendeer in de overleggen met het bestuur grensoverschrijdend gedrag, integer handelen en organisatiecultuur. Bespreek de waarden en normen en toets die aan de praktijk in de organisatie en aan de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Neem de werkcultuur als onderwerp op in het RvC-reglement zodat duidelijk is dat dit een onderwerp is dat besproken wordt met het bestuur en de medezeggenschapsraden (bijv. OR, cliëntenraad).
  • Ontwikkel met het bestuur een gezamenlijke visie op dit onderwerp.
  • Controleer of deze visie aansluit bij de gedragscode van de organisatie en hoe dit wordt uitgevoerd. Leeft de gedragscode in de organisatie? Zijn normen en waarden thema’s die op de werkvloer besproken worden?  Is er een cultuur waarin twijfels en ongemakken besproken kunnen worden. Controleer of de medezeggenschapsraden betrokken zijn bij het ontwikkelen van de visie.
  • Zorg dat de RvC goed geïnformeerd is over de stand van zaken in het bedrijf op dit onderwerp. Arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer is een onderwerp dat regulier op de agenda moet staan. Ook grensoverschrijdend gedrag maakt onderdeel uit van de arbeidsomstandigheden. Het bestuur rapporteert telkens aan de RvC de actuele stand van zaken m.b.t tot meldingen en incidenten en welke acties zijn genomen. Wat is de uitkomst van het RI&E onderzoek, ook daarin is het werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag een onderwerp. En wat is het plan van aanpak?
  • Toets of de gedragscode, het klachtenreglement en de aanstelling van een vertrouwenspersoon in orde zijn en voldoende bekend zijn in de organisatie.
  • Maak integriteit en werkcultuur onderdeel van het jaarverslag van de RvC.
  • Wees pro-actief en toets of het bestuur het goede voorbeeld geeft en of ook zij zich kwetsbaar op kunnen stellen naar elkaar en naar de RvC en hun ongemakken en twijfels in veiligheid kunnen bespreken. Hoe goed zijn de softskills van de bestuurders?
  • Blijf objectief als er sprake is van een melding. Een objectieve rol van de RvC kan het vertrouwen in de organisatie ondersteunen. Standpunten innemen leidt tot onveiligheid. Toets of de juiste procedures worden gevolgd en of er adequaat wordt gereageerd.

De RvC kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verankeren van een veilig werkklimaat. Toetsen of aan alle formele regels is voldaan, maar ook werken aan een klimaat waarin het normaal is om twijfels en ongemakken kenbaar te maken en te bespreken.

(zie ook ArbeidsRecht 2023/24)

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.