Janus Legal en Mediation verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Marieke Janus, eigenaar van Janus Legal en Mediation.
Contactgegevens:
Mail: info@mariekejanus.nl
Tel: 06-19454225


Het gebruik van persoonsgegevens

Janus Legal en Mediation verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt
via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Janus Legal en Mediation
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.
Janus Legal en Mediation verwerkt o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 •  Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen indien sprake is van een wettelijke verplichting)
 • Pasfoto (alleen indien sprake is van een wettelijk verplichting)
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden of (medische) gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie)
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

 

Doeleinden

Marieke Janus is jurist en mediator. Zij is voornamelijk actief op het terrein van het arbeidsrecht, maar als
mediator is zij daarnaast ook inzetbaar bij andere (dreigende) conflicten of samenwerkingsvraagstukken.
Janus Legal en Mediation verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, waaronder een goede en efficiënte dienstverlening op
  het terrein waarop Janus Legal en Mediation actief is;
 • voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen;
 •  nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijv. identificatie in het kader van de Wwft en/of nakoming
  van het MfN reglement;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • marketing;
 •  de verbetering van de dienstverlening;
 • het informeren van cliënten over relevante ontwikkelingen op het gebied waarop Janus Legal en Mediation actief is of informatie over haar dienstverlening.

 

Verstrekking aan derden

Janus Legal en Mediation zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in
het kader van bovengenoemde doeleinden of tenzij Janus Legal en Mediation op grond van wettelijke
verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Janus Legal en Mediation beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische
maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met
derden.

Bewaartermijn

Janus Legal en Mediation zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolangzij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Daarnaast gelden wettelijke bewaarplichten, zoals dejuridische of fiscale bewaarplicht waaraan Janus Legal en Mediation zich dient te houden.

Uw rechten

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per email
richten aan: info@mariekejanus.nl

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.
Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2022. Janus Legal en Mediation kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.